Przedszkole nr 11

w Koszalinie

Koszalin

Aktualności

KONKURS "FILMONIADA"

Zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym pn. „Ulubiona bajka moich rodziców" w ramach 7. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej Filmoniada, który odbędzie się już 21 oraz 22 marca 2023 roku.

Głównym zadaniem konkursowym jest wykonanie przez dziecko/dzieci wspólnie w rodzicami pracy nawiązującej do tytułu konkursu. Pracę należy wykonać w formacie min. A3, dowolną płaską techniką.

Po wykonaniu pracy należy przynieść ją osobiście do CK105 lub wysłać na adres: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin.

Koniecznie pamiętajcie o uzupełnieniu danych ! (imiona i nazwiska oraz telefon kontaktowy)

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2023 r.

Wyniki konkursu ogłosimy w sobotę 18 marca 2023 r. podczas seansu Kina Małego Widza, natomiast wręczenie nagród nastąpi w trakcie Festiwalu 21-22 marca 2023r. Wszystkie prace będzie można podziwiać w holu kina podczas siódmej edycji Filmoniady.


Do wygrania karnety do kina oraz nagrody rzeczowe !

Więcej szczegółów w regulaminie załączonym w mailu.

 1. 533.1.2023

 

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „ULUBIONA BAJKA MOICH RODZICÓW”

 

 • 1

Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie, w ramach 7. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej „FILMONIADA”, który odbędzie się w dniach 21-22 marca 2023 r.
 2. Adres organizatora: Centrum Kultury 105 w Koszalinie ul. Zwycięstwa 105, 75 001 Koszalin.

 

 • 2

Okres i sposób prowadzenia Konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest w okresie od 16.01.2023 r. do dnia 28.02.2023 r.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18.03.2023r. podczas seansu KMW, natomiast wręczenie nagród nastąpi w trakcie Festiwalu tj. 21 lub 22 marca 2022 r. (dokładny termin zostanie podany nagrodzonym telefonicznie min. 7 dni przed wydarzeniem).
 3. Organizator powoła komisję składającą się z pracowników CK 105, która dokona wyłonienia laureatów po zakończeniu etapu składania prac.
 4. Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych autorach będą dostępne na stronie internetowej Centrum Kultury 105 najpóźniej do dnia 13.03.2023 r.
 5. Konkurs prowadzony jest przez CK 105 na zasadach niniejszego Regulaminu.

 

 • 3

Uczestnicy

 1. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 4. Uczestnikami konkursu mogą być Rodziny – czyli dzieci i uczniowie wraz z rodzicami.
 5. Praca na być wspólnym dziełem dzieci i rodziców (z widocznym wkładem pracy dziecka/dzieci).
 6. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 12 lat oraz ich rodziców lub opiekunów.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Centrum Kultury 105 w Koszalinie.

 

 • 4

Cel Konkursu

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzacja działań plastycznych i poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, a także umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.

 

 • 5

Wymagania dotyczące projektów

 1. Tematem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej pt. „Ulubiona bajka moich rodziców”.
 2. Zadaniem Uczestników konkursu jest wykonanie i przesłanie pracy plastycznej nawiązującej do tytułu konkursu.
 3. 3. Każdy uczestnik konkursu (każda rodzina) może zgłosić tylko jedną pracę w formacie minimum A3, w technice płaskiej.
 4. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 • wkład własny dziecka w pracę,
 • pomysłowość i oryginalność w doborze materiałów,
 • spójność pracy oraz umiejętność ciekawej i oryginalnej interpretacji tematu,
 • ogólny wyraz artystyczny oraz jakość wykonania.
 1. Na odwrocie pracy należy dołączyć informację z następującymi danymi:
 • imię, nazwisko dziecka i rodzica oraz wiek dziecka/dzieci,
 • telefonem kontaktowym rodzica lub opiekuna,
 • podpisem rodzica lub opiekuna (podpis jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu),
 • danymi osoby/placówki zgłaszającej pracę.

 

 • 6

Nagrody

 1. W każdej konkursie zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia, które będą uhonorowane nagrodami:

 - I miejsce – roczny karnet na cykl filmowy „Kino Małego Widza” oraz nagroda rzeczowa,

- II miejsce – półroczny karnet na cykl filmowy „Kino Małego Widza”oraz nagroda rzeczowa,

- III miejsce  – 6 biletów na cykl filmowy „Kino Małego Widza” oraz nagroda rzeczowa,

- wyróżnienia – bilet na cykl „Kino Małego Widza” lub nagroda rzeczowa.

 1. Komisja konkursowa może zdecydować o innym podziale nagród, w tym o nieprzyznaniu nagrody głównej.
 2. Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych nagród w konkursie.
 3. Nagrodyw konkursienie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
 4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna, droga odwoławcza nie przysługuje.

 

 • 6

Zgłoszenie do konkursu

 1. Prace należy składać osobiście do Centrum Kultury 105 w Koszalinie – ul. Zwycięstwa 105 lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Termin składania prac od dnia ogłoszenia konkursu tj. 16.01.2023r. do 28.02.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez Komisję.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałych w wyniku transportu. W związku z tym, zaleca się troskliwe ich opakowanie (sztywne kartony, tuby).
 4. Prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane.
 5. Materiały przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika.
 6. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

 

 • 7

Prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu: realizacji konkursu,wyłonienia zwycięzców konkursu, doręczenia nagród.                                                                                                                       
 3. Udział w konkursie i złożenie podpisu rodzica lub opiekuna, jest jednoznaczne z:

- nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do prac plastycznych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz 631 z późn. zmianami) w tym w szczególności w zakresie wykorzystania ich w druku, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz na materiałach promujących Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej „FILMONIADA”.

- wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 833z późn. zm.).

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska we wszystkich informacjach o Dziecięcym Festiwalu Sztuki Filmowej „FILMONIADA”.

 

 • 8

Uwagi końcowe

 1. Wszystkie nadesłane prace zaprezentowane zostaną w trakcie festiwalu w Centrum Kultury 105 w Koszalinie w okresie trwania Festiwalu.
 2. Informacje o konkursie zostaną opublikowane na stronie: http://ck105.koszalin.pl/festiwale/ oraz Facebooku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie.
 4. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela: Dorota Tarasiewicz, dorota.tarasiewicz@ck105.koszalin.pl, (0-94) 347-57-37.

 

 

 

 

 

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – nasze przedszkole  otrzymało wsparcie finansowe w łącznej kwocie 3 750,00 zł  na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wkładowi własnemu Gminy Koszalin , który wynosi 20% kosztów realizacji zadania. Mamy nadzieję, że zakup nowości wydawniczych  przyczyni się do realizacji celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań czytelniczych i kształtowanie twórczych postaw naszych przedszkolaków

                                                     Czy posyłanie dzieci do przedszkola jest bezpieczne ...

Lista wpisów jest pusta
Powrót do góry