Opłaty za przedszkole

 

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

reguluje Uchwała nr  L/792/2022 z dnia 4 pazdziernika 2022r. oraz zarządzenie nr 535/1802/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 grudnia 2021r.

 

*  Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12,50 zł (od 01.01.2023)

* Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej podstawy

    programowej wynosi 1,14 zł  za rozpoczętą godzinę (od 01.11.2022)

  • Bezpłatny czas obejmuje godziny od 8.00 do 13.00

Informacja dla rodziców w zakresie opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu miejskim

Termin dokonywania opłat : do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym należności pieniężne za dany miesiąc należy wpłacać na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora przedszkola – publikacja należności w programie i-Przedszkole.

Należności stają się wymagalne w dniu następnym po upływie terminu płatności.

W przypadku nieterminowego regulowania należności naliczane są odsetki podatkowe z tytułu zwłoki w jej zapłacie.

W przypadku nieuregulowania we wskazanym terminie należności pieniężnych zostanie wszczęte:

  • postępowanie upominawcze ( koszty upomnienia 16 zł)

  • następnie postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji (art.64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), które zaspakajane są w pierwszej kolejności m.in.:

- opłata manipulacyjna (100 zł od każdego tytułu wykonawczego w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej);

- opłata egzekucyjna od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych (5% lub 10%);

- wydatki egzekucyjne poniesione przez organ egzekucyjny;

- opłata za czynności egzekucyjne.

Aby nie powstały dodatkowe koszty obciążające domowy budżet należy rzetelnie podejść do informacji jakie Państwo otrzymują o istniejącym zadłużeniu czy to już w formie programu

i-Przedszkole, informacji telefonicznej, ustnej kierowanej od pracowników przedszkola.

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Podstawa prawna:

Na mocy art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych).

W myśl art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe warunki korzystania z wyżywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym (Zarządzenie Nr 535/1802/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin).

Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie w przedmiocie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z nich ma charakter aktu prawa miejscowego.

Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości określonej w uchwale rady gminy ( UCHWAŁA NR XLVI/674/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin oraz UCHWAŁA NR XLV/733/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie zmieniającą ww.) wynika wprost z przepisów o charakterze powszechnie obowiązującymi aktualizuje się z chwilą rozpoczęcia korzystania z tego świadczenia.